ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 4/2563 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์ และโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งแหล่งน้ำ รวมถึงการขอความเห็นชอบแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่า ขณะนี้แม้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วและมีฝนตกในหลายพื้นที่แต่ยังมีพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังคงเผชิญหน้ากับปัญหาภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วง ประกอบกับปริมาณสำรองตามเขื่อนต่าง ๆ อยู่ในระดับต่ำ และกำลังจะส่งผลกระทบต่อการประกอบเกษตรกรรมในฤดูการผลิตหลักนี้ จึงขอให้ ส.ป.ก. เร่งดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินโดยด่วน โดยที่ประชุม คปก. ได้เห็นพ้องด้วยกับ รมช.กษ. และมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 32 โครงการ ในพื้นที่ 17 จังหวัด โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 45,289,320 บาท ซึ่งโครงการนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและทำให้เกษตรกรใน 17 จังหวัด เนื้อที่ 6,696 ไร่ หรือ 594 แปลง มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติค่าใช้จ่ายเงินกองทุนฯ สำหรับโครงการหนึ่งชุมชน หนึ่งแหล่งน้ำ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (งานแหล่งน้ำผิวดิน) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 7,052,000 บาท ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 160 ไร่ และมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 696 ครัวเรือน

ขณะที่ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า ที่ประชุม คปก. ยังได้เห็นชอบโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ก) จำนวน 235 ชุด วงเงิน 8,413,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลผ่านศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) และยังเห็นชอบให้กองทุนฯ เพิ่มช่องทางการรับชำระคืนเงินกู้ของเกษตรกรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของ ธ.ก.ส. ในรูปแบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางมาที่ ธ.ก.ส. หรือ ส.ป.ก.จังหวัด ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกร

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้อนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน อาทิ การขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี การขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างวัดศรีสมพรวนาราม อ.วังสะพุง จ.เลย วัดห้วยแสน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ และวัดบึงมาลย์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ