นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน “90 ปี ที่มั่นคงและยั่งยืน” เนื่องในโอกาส บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ดำเนินงานครบรอบ 90 ปี พร้อมกล่าว ว่า ตลอดระยะเวลา 90 ปี บขส. มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารและรถโดยสารอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านความสะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บขส. ได้ดำเนินโครงการจัดหารถโดยสารใหม่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย และทันสมัย รวม 468 คัน ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services โดยบขส. ได้เปิดเดินรถเส้นทาง Feeder Services ท่าอากาศยานนานาชาติ – อุดรธานี- เมืองวังเวียง สปป.ลาว เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างการขนส่งหลัก

นอกจากนี้ บขส. ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ทั้งในส่วนของพนักงานขับรถ โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง (Bus Simulator) และจัดทำศูนย์ควบคุมการเดินรถโดยสาร (Bus Control Room) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถโดยสาร และใช้เป็นศูนย์จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเดินรถของ บขส.

สำหรับโครงการในอนาคต บขส. มีโครงการที่จะดำเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีศักยภาพด้านผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน รวม 3,397.954 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 169.355 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.25 ทำให้ปี 2562 บขส. มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 1.410 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 96.018 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.49 ขณะที่ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บขส. มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จำนวน 11.478 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19