พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่4/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุม ได้รับทราบรายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 62 จากคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในภาพรวมที่สำคัญได้แก่ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งมีแนวโน้มดีขึ้น ,ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ถูกคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น รวมทั้งการใช้สารอันตรายประเภทสารเคมีทางการเกษตร มีปริมาณลดลง และมีเรื่องพิจารณาโครงการที่สำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จากFSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ,โครงการ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ชุมทาง ถนนจิระ (นครราชสีมา-อุบลราชธานี) ,โครงการ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ,โครงการ ปรับปรุงท่าอากาศยานตรัง ,การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษ จากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 และการปรับปรุงมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ คกก.สิ่งแวดล้อม ยังได้เห็นชอบ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการก่อสร้าง ทางวิ่งเส้นที่3และ4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ด้วย

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ติดตามโครงการต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว พร้อมเร่งรัดให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ นำเสนอโครงการตามขั้นตอน อย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงการ บรรลุผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม มุ่งลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม ได้รับความพึงพอใจและประโยชน์โดยตรง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ต่อไป