พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยกำหนดราคาเป้าหมายและปริมาณต่อครัวเรือนเท่ากับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้าว 5 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน, ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน, ข้าวเจ้า 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน, ข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเหนียว 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน มอบหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายละเอียดโครงการประกันรายได้ มาตรการคู่ขนาน และงบประมาณตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาเสนอ ครม.อีกครั้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบในหลักการให้ฝ่ายเลขานุการขอรับงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2561/62 ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร โดยใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และนำเข้า ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ติดตามผลการลงทะเบียนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อให้ภาครัฐบริการจัดการในหลายด้านทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์

สำหรับสถานการณ์ข้าวโลกขณะนี้ คาดว่าจะมี ผลผลิตข้าว 502.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.58 เนื่องจากผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สต็อกข้าวโลก ปลายปี 63/64 คาดว่า จะอยู่ที่ 185.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26 โดยจีนมีสต็อกข้าว 117.50 ล้านตัน รองลงมา คือ อินเดีย 38 ล้านตัน, ไทย 4.19 ล้านตัน