พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2563

โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำ,การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ (การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า) ให้ทัดเทียมกับระดับสากล รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีระบบนิเวศที่ดี และรับทราบผลการประเมินแผนงาน/โครงการในแผนแม่บทฯน้ำ ตั้งแต่ปี61-65 ได้แก่การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ,การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ,การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ,การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ ,การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และการป้องกันการพังทลายของดิน รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

จากนั้นคณะอนุกรรมการฯได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่6 เพื่อเสนอไปยังคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและ UNDP ตามลำดับ เห็นชอบ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ 20 ปี และ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ สทนช.ให้ติดตามและเร่งรัด การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯน้ำ ทั้ง6 ด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯน้ำ20 ปี พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กระทรวงต่างๆรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้วจะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ สทนช.ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำเสีย ทั้งระบบ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง ซึ่งรัฐบาลยืนยันพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ ทั่วถึง อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีโครงการแหล่งน้ำใต้ดินทุกตำบลๆละหนึ่งแห่ง โดยมุ่งให้ ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ น้ำมีคุณภาพ เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม รองรับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจให้เติบโตและยั่งยืนตลอดไป