นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่สมาชิกอาร์เซ็ป ใกล้จะขัดเกลาถ้อยคำทางฎหมายของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ “อาร์เซ็ป เดอะซีรีย์ : ครบเครื่อง เรื่องอาร์เซ็ป” ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 ผ่านทาง Facebook ของกรมฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงอาร์เซ็ป รวมถึงเตรียมปรับตัวและเก็บเกี่ยวประโยชน์ของไทย รองรับการที่ประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปจะร่วมกันลงนามความตกลงอาร์เซ็ป ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่เวียดนาม

โดยการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ จะจัดขึ้น 3 ตอนแรก ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคมนี้ โดยตอนที่ 1 หัวข้อ “รู้รอบข้อตกลง RCEP” ตอนที่ 2 หัวข้อ “รู้ลึกการค้าสินค้าใน RCEP” ปิดท้ายตอนที่ 3 หัวข้อ “ติดอาวุธเสริมเกราะ เจาะตลาด RCEP”

ทั้งนี้ ความตกลงอาร์เซ็ปจะเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ่งมีประชากรรวมกันเกือบ 3,600 ล้านคน หรือ ประมาณร้อยละ 48.1 ของประชากรโลก ในปี 2562 ประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป 16 ประเทศ มีมูลค่า GDP กว่า 28.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณร้อยละ 32.7 ของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 11.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 29.5 ของมูลค่าการค้าโลก ซึ่งการค้าและการลงทุนของไทยกว่าครึ่งพึ่งพาตลาดอาร์เซ็ป

ในปี 2562 ไทยและอาร์เซ็ปมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 2.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 59.5 ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย นอกจากนี้ ไทยส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป มูลค่ากว่า 1.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 57 ของการส่งออกของไทยไปในตลาดโลก