นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมของโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยมีนายอำเภอเมืองชลบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

ทั้งนี้ โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบโครงการแล้ว โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้ทำการคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมกับโครงการแล้ว

ทั้งนี้การเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวสายทางโครงการได้รับทราบข้อมูลโครงการที่ถูกต้อง และเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งโครงการจะได้นำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

สำหรับ งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทาง พิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี จะช่วยลดการตัดกระแสจราจรบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี รวมถึง การแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่าง เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป”