นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 16 ก.ค.63 นี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของรัฐบาล โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการได้ครบวงจร สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะมีการติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานศึกษาที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ New Normal โดยมีกำหนดการดังนี้

ในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะมีการเยี่ยมชมวิถีเกษตรแบบครบวงจร ณ สวนทุเรียนทับทิม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยนายกรัฐมนตรีจะมอบประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ) ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากกลุ่มคนรุ่นใหม่กันทรลักษณ์ YSF (Young Smart Farmer) และกลุ่ม YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มจัดทำโครงการของนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน

และในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะมีการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อฯ และทักทายให้กำลังใจกับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมวิถีโครงการพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ณ วัดสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ โดยนายกรัฐมนตรีจะสักการะหลวงพ่อตาตน พระพุทธรูปปางสมาธิสะดุ้งมารแบบขอม และนมัสการเจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะปลูกต้นทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษ และเยี่ยมชมนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โอทอป เช่น การทอผ้า การทอเสื่อกกหวาย และไม้ไผ่ หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ของอำเภอขุนหาญและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร