เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 260 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ