นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นับตั้งแต่นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน ได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนมาแล้วอย่างน้อย 15 โครงการ ประกอบด้วย
1.โครงการเราไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือ
2.โครงการบ้านดีมีดาวน์
3.โครงการชิมช้อปใช้
4.มาตรการต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย
5.โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยของ ธ.ก.ส.
6. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563
7.มาตรการ Soft Loan ธนาคารออมสิน
8.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 8 ของ บสย.
9.พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 หรือ พ.ร.ก. Soft Loan ของ ธปท.
10.พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563 หรือ พ.ร.ก. BSF ของ ธปท.
11.พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563
12.มาตรการการเงินการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2563
13.มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 1
14.มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 2
15.มาตรการอื่นๆ อาทิ การยกเว้นอากรขาเข้ายาในกลุ่มยากำพร้า และการยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสมที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังจะเดินหน้าออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ด้วย ซึ่งขณะนี้นายอุตตมได้สั่งการไปแล้ว และจะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป