เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดการศึกษาพร้อม Kick Off ตั้งตู้ปันสุขบริเวณหน้าสาขาของธนาคารทั่วประเทศจำนวน138 หลังในโครงการ “บ้านธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจเราไม่ทิ้งกัน” เพื่อใส่ของกินของใช้แบ่งปันแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการ “ธอส. ปันน้ำใจเราไม่ทิ้งกัน” ผ่าน 2 มาตรการทั้งทางด้านการเงินและด้านสังคม โดยนายปริญญาพัฒนภักดีประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมด้วยนายฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์และผู้บริหารธนาคารร่วมเปิดโครงการในด้านสังคม 2 โครงการประกอบด้วยโครงการ “ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) โรงเรียนในเขตห้วยขวาง” ให้แก่ 4 โรงเรียนได้แก่ 
1.โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 
2.โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
3.โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 
4.โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แก่ 
1.ชุมชนซอยรุ่งเรืองตอนปลาย 
2.ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44
3.ชุมชนลาดพร้าว 45
4.ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา 
5.ชุมชนบึงพระราม 9
6.ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้ 
7.ชุมชนทับแก้ว 
8.ชุมชนร่วมใจพิบูล 2
9.ศูนย์สงเคราะห์เด็กอิตาเลี่ยนไทย
พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์อุปกรณ์ทำความสะอาดหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเพื่อความปลอดภัยของเด็กครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และธอส. ยังได้ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัยที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ของธอส. ได้ร่วมใจกันจัดทำขึ้นตามโครงการ “ร้อยพลังเล็กสู่ล้านพลังยิ่งใหญ่โดยธอส.” ให้แก่นายอนุชิตพิพิธกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตห้วยขวางสำหรับนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางเพื่อบรรเทาปัญหาการบาดเจ็บจากการถูกสายรัดหน้ากากอนามัยกดทับเป็นเวลานานระหว่างใส่ปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ธนาคารยังได้จัดพิธี Kick Off โครงการ “บ้านธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจเราไม่ทิ้งกัน” เพื่อยกระดับชุมชนเสริมสร้างวัฒนธรรมแบ่งปันสุขคลายทุกข์ให้คนไทยช่วยเหลือดูแลกันและกันภายใต้หลักการของการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้คนไทยดูแลช่วยเหลือแบ่งปันมีวินัยไม่แย่งของกันมีความน่ารักแบบคนไทยมีวินัยแบบญี่ปุ่นด้วยการจัดทำ “บ้านธอส.” สำหรับใส่ของกินของใช้เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แบ่งปันไปใช้-บริโภคโดยจะทยอยติดตั้งที่บริเวณหน้าสาขาของธนาคารทั่วประเทศจำนวน 138 หลังภายในเดือนมิถุนายน 2563 รวมถึงที่บริเวณหน้าโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญซึ่งถือเป็นจุดที่ใกล้กับแหล่งชุมชนที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนและเด็กนักเรียนใกล้เคียงสาขาต่างๆทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าวมากขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาเกือบ 67 ปีธอส. ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามควรแก่อัตภาพมาแล้วมากกว่า 3.7 ล้านครอบครัว

ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งด้านที่อยู่อาศัยการศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของพนักงานในองค์กรรวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน