นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึง เงินกู้ 4 แสนล้านบาท ที่จะกู้มาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งภาครัฐจะเป็นคนกู้และคนไทยจะเป็นคนใช้หนี้นั้น ว่า ตนเห็นว่าในการใช้เงินนั้นต้องใช้คุ้มค่าและใช้อย่างถูกต้อง โดยรัฐบาลต้องใช้เงินให้คุ้มค่าและสามารถสร้างงานรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้จริง และถึงแม้จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้และมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินแล้วก็ตาม ตนขอเสนอให้รัฐบาลเพิ่มการรับฟังความเห็นทางออนไลน์จากประชาชนในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เกษตกรเจ้าของกิจการเอสเอ็มอี นักธุรกิจ และภาคส่วนต่างๆว่าโครงการต่างๆที่จะนำเงินกู้มาใช้ดำเนินการนั้นมันคุ้มค่าและสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้จริงหรือไม่ หรือมีข้อเสนอที่ควรนำเงินกู้ไปใช้อย่างไร เพื่อการใดที่ดีกว่า ตรงตามความต้องการของคนในท้องถิ่นหรือไม่ เช่น บางชุมชนชาวบ้านอาจต้องการแหล่งน้ำมากกว่าทำถนนคอนกรีต เป็นต้น ตนจึงเห็นว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนทางออนไลน์จะเป็นประโยชน์มากเนื่องจากเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน สะดวก รวดเร็วและรัฐบาลจะได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้เงินกู้ซึ่งเป็นหนี้ที่คนไทยต้องแบกรับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการใช้เงินอีกด้วย