นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ กล่าวถึงการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ว่า ควรใช้อย่างมียุทธศาสตร์และคุ้มค่า ขอเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบหรือแก้ไข พ.ร.ก. กู้เงิน ให้สามารถใช้เงินกู้ไปสร้างงาน สร้างรายได้และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน เช่นปลูกป่าขนานใหญ่ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าเสื่อมโทรม เพื่อแก้ปัญหาโรคร้อนอย่างจริงจัง เพราะแม้เราจะผ่านวิกฤตโควิด แต่ยังมีวิกฤตเศรษฐกิจ และต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ซึ่งกระทบต่ออนาคตของมนุษยชาติและความมั่นคงทางอาหาร ถ้าไม่เริ่มใส่ใจและหาทางป้องกันแต่เนิ่นๆ ปัญหาจะรุนแรงกว่าวิกฤตโควิด 19 อย่างเทียบกันไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยแล้ง น้ำท่วม ดินถูกทำลาย โรคอุบัติใหม่ พายุที่รุนแรงขึ้น กระทบถึงทรัพยากรน้ำและการผลิตอาหาร ซึ่งโลกพูดถึงปัญหานี้มานาน แต่ยังไม่แก้ไขอย่างจริงจัง ถึงเวลาที่ไทยเป็นผู้นำสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม โดยจ้างประชาชนในท้องถิ่นและนักศึกษาร่วมปลูกและรักษาป่าจะช่วยสร้างงานจำนวนมาก

ดังนั้น อย่าคิดว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเล็ก ขนาดปัญหา pm 2.5 ยังสร้างความเดือดร้อนกระทบคนนับล้าน ทั้งสุขภาพ กระทบการท่องเที่ยว ทำเศรษฐกิจเสียหาย ได้เวลาใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ก่อนจะสายเกินไป