นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 งบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว จำนวน 2,259,423 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,200,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.61 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 1.28 เกินเป้าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ 69.33 แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน กรณีไม่รวมงบกลาง จำนวน 338,861 ล้านบาท ของวงเงิน 574,153 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.02 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.35 รายจ่ายประจำ 1,914,994 ล้านบาท ของวงเงิน 2,603,028 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.57 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.9

สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 257,615 ล้านบาท ของวงเงิน 259,019 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.46