นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทย จะไปยื่นคำร้องในวันพฤหัสที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามที่ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แจ้งหรือสั่งการให้มีการตรวจสอบเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการแจ้งความการทารุณกรรมสัตว์ จนเป็นเหตุให้ พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตร ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ ได้มีคำสั่งสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ ที่ ๓๗/๒๕๖๑ เรื่อง ลงโทษภาคทัณฑ์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ลงโทษ ร.ต.อ.สุมิตร บุญยะนิจ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ หลังจากที่ปศุสัตว์กาญจนบุรีผู้มีอำนาจหน้าที่ตามพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษนายเปรมชัย กรรณสูต กับพวก ในฐานความผิดกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งต่อมาได้มีการถอนแจ้งความร้องทุกข์ไปแล้ว จนเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนคนดังกล่าวต้องถูกลงโทษทางวินัยให้ถูกภาคทัณฑ์ จากข้ออ้างที่ว่าไม่ตรวจสอบข้อกฎหมายและรับคำร้องทุกข์ไปโดยไม่ถูกต้องนั้น

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การดำเนินการทางวินัย เพื่ออกคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจที่อาจไม่ได้ปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการออกคำสั่ง จึอาจเป็นคำสั่งการลงโทษทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอาจขัดหรือแย้งต่อกฎ ก.ตร. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓ วรรคท้าย ที่บัญญัติไว้ความว่า “การทำคำสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ทำตามแบบคำสั่งลงโทษตามที่ ก.ตร.กำหนด” รูปแบบ คำสั่ง ตาม กฎ ก.ตร. กำหนดให้ระบุฐานความผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายมาตรา ๗๘ ซึ่งต้องระบุอนุมาตราที่ผิดวินัยให้ชัดเจน แต่คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ดังกล่าวกลับไม่ระบุมาตราและหรืออนุมาตราที่ต้องระบุไว้แต่อย่างใด จึงน่าจะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยวินัยตำรวจ 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า นอกจากนั้นจากการสั่งการให้ไม่ให้ตำรวจรับแจ้งความหากไม่เข้าข้อกฎหมายนั้น ถือว่าเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้องและอาจมีผลกระทบต่อประชาชนในการไปแจ้งความในเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต เห็นว่าพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจไม่รับคำร้องทุกข์ที่มีการร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามป.วิ.อาญา มาตรา ๑๒๑, ๑๒๓ และ ๑๒๔ โดยไม่ขัดต่อมาตรา 1๑๒๒ หรือ ๑๒๗ และอาจข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม ป.อ.๑๕๗ และอาจมีโทษทางวินัยด้วย
ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ขอให้ตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของนายตำรวจใหญ่ทั้งสอง เพื่อเสนอแนะต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหรือ ก.ตร.ให้ขจัดหรือระงับความไม่เป็นธรรม และขอให้เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือคําสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ