นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมวุฒิสภาครั้งที่สอง สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยมีเรื่องด่วนให้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 รวมถึงพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องความเป็นไปได้และกำหนดแนวทางบูรณาการพัฒนา เพื่อให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะ เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ที่คณะกรรมาธิการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว จากนั้นพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ ขอให้วุฒิสภาพิจารณา เพื่อมีมติให้เปิดเผยบันทึกการประชุมจำนวน 9 ครั้งและรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญ