นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ตามที่มีการ ครม. รับทราบถึงความจำเป็นในการออกพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ออกไปอีก 1 ปี นั้น เป็นการเลื่อนบังคับใช้ในบางหมวด คือ ในหมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 3 สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 5 การร้องเรียน หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง หมวด 7 บทกำหนดโทษ และความในมาตรา 95 และมาตรา 96 เท่านั้น ส่วนในหมวดอื่น ๆ ก็จะมีผลตามเดิมในวันที่ 27 พ.ค. นี้ โดยคาดว่าจะมีการเสนอร่าง พ.ร.ฏ.ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ต่อที่ประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังย้ำด้วยว่า สาเหตุสำคัญ ที่จะต้องขยายเวลาบังคับใช้บางหมวดออกไปนั้น เพราะมีหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทำหนังสือมายังกระทรวงฯ ว่ายังไม่มีความพร้อมในการปรับปรุงระบบ หากจะใช้บังคับจะมีผลกระทบเป็นวงกว้างได้ อีกทั้งในช่วงนี้มีผลกระทบจากโควิด-19 ด้วย จึงเห็นว่าเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงเลื่อนไปก่อน แต่ในส่วนของการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ดำเนินการไปแล้วก็จะเดินหน้าต่อไป พร้อมกับขั้นตอนการจัดทำกฎหมายลำดับรอง เช่น สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล,หน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล การร้องเรียนและโทษปรับทางปกครอง เป็นต้น และในระหว่างนี้ ก็จะดำเนินการรับฟังความเห็นของภาคส่วนต่างๆ ในการทำกฏหมายรองให้เรียบร้อยด้วย

อย่างไรก็ตาม นายพุทธิพงษ์ ย้ำว่า แม้กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 บางหมวดจะถูกเลื่อนบังคับใช้ออกไป แต่ก็ยังมีกฏหมายอื่น ที่ควบคุมอยู่ หากมีการนำข้อมูลของบุคคลใดไปทำให้เกิดความเสียหาย เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์