นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไปนั้น ทั้งนี้แม้ว่าจังหวัดภูเก็ตสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยสถานการณ์ยังถือว่ามีความเสี่ยงที่ต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไปสู่พื้นที่อื่น ดังนั้น สำนักงานการบินพลเรือนฯ โดยคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ออกประกาศ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนฯ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศอื่นเปลี่ยนแปลง