“ข้าวเพื่อหมอ” เพื่อจัดส่งอาหารให้แก่ “นักรบแนวหน้า” หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต่อสู้กับโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัส COVID-19 ในโรงพยาบาลต่างๆ โดยอาหารที่จัดส่งให้แก่นักรบแนวหน้านั้น อุดหนุนมาจากธุรกิจร้านอาหารรายย่อยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมปันน้ำใจแจกจ่ายอาหาร และจัดตู้แบ่งปันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนในชุมชนต่างๆ ตามแนวคิด “Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น”

นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย กล่าวถึงการสนับสนุนในครั้งนี้ว่า “ธนาคารตระหนักถึงภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่และความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เป็นเหมือนนักรบแนวหน้าในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้หาช่องทางที่จะสนับสนุนและส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่เหล่านั้น โครงการ Food for Fighters “ข้าวเพื่อหมอ” เป็นโครงการที่จัดส่งอาหารให้แก่บุคลากรทางแพทย์ และยังได้ช่วยต่อชีวิตให้กับธุรกิจร้านอาหารเล็กๆ เกือบ 100 ร้าน ที่ขาดรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ธนาคารให้ความสำคัญ และเป็นไปตามแนวคิด ‘Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น’ ที่ธนาคารยึดถือมาตลอด จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้” ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งมุ่งเน้นจัดส่งอาหารไปยังโรงพยาบาลในเขตปริมณฑลและพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งยังคงเป็นด่านสำคัญในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด อาทิ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ (D-Luxx) (ปทุมธานี) โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (สมุทรปราการ) โรงพยาบาลบาเจาะ (นราธิวาส) โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ (นราธิวาส) โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ (นราธิวาส) โรงพยาบาลบันนังสตา (ยะลา) โรงพยาบาลยะรัง (ปัตตานี) นอกจากนี้ โครงการยังได้ขยายความช่วยเหลือต่อไปยังกลุ่มผู้ที่ขาดแคลนอาหาร หรือผู้ที่ขาดรายได้จากวิกฤติการณ์ครั้งนี้ โดยการแจกข้าวกล่องตามชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนคลองเตย วัดนายโรง (ทำโรงทาน) ชุมชนเสรีไทย ชุมชนวิมานสุข พร้อมจัด “ตู้แบ่งปัน” ตามจุดต่างๆ เพื่อให้แจกจ่ายอาหารแห้งให้แก่คนในชุมชนด้วย โดยโครงการยังคงวางแผนขยายความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลและชุมชนอื่นๆ ต่อไป