รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เผยถึงการผ่อนปรนมาตรการ ว่า การที่ทางรัฐบาลมีการผ่อนปรนเพิ่มให้บางธุรกิจได้ดำเนินกิจการต่อไปได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งมองว่าการผ่อนปรนนั้น สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้พอสมควร เพราะว่าเมื่อมีการเปิดธุรกิจ ก็จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีขึ้น แต่จะต้องดูในระยะหลังของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยว่ามีการวางแผนไว้อย่างไรต่อไป ซึ่งวันนี้ยังไม่เห็นแผนที่ชัดเจนเท่าที่ควร

พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ยุทธพร กล่าวต่อว่า ในการผ่อนปรนระยะต่อๆไป รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความสมดุลทั้งวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และเรื่องการสาธารณสุขจะต้องดำเนินการไปด้วยกันได้ เพราะหากสร้างความสมดุลตรงนี้ได้ ก็จะสามารถทำให้เกิดการผ่อนปรนควบคู่ไปกับการป้องกันในเชิงของสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น