นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับหนังสือร้องเรียนจาก นายโสพนา บุญสวยขวัญ นายกสมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง (สสท.) และ สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 โดย
1.ขอให้จัดวงเงินกู้ Solf Lone จำนวน 40,000 คัน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเงินไปใช้ประคองธุรกิจปรับปรุงดูแลให้ธุรกิจยังคงอยู่ต่อไปได้
2. ขอให้กรมการขนส่งทางบกได้ต่อภาษีให้แก่ผู้ประกอบการโดยไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการ
3. ให้พิจารณาเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นเพื่อเป็นค่าดำรงชีพคันละ 5,000 บาท เป็นจำนวน 3 เดือน แก่ผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยใช้งบประมาณจากกระทรวงการคลัง
4. พิจารณาให้รถโดยสารไม่ประจำทางวิ่งรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ วิ่งแทนรถ บขส. 5. ขอให้สนับสนุนการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ และผู้ประจำรถโดยให้สมาคมหรือกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้จัดเพื่อต่อยอดพัฒนาให้เกิดความชำนาญเพื่อเตรียมความพร้อม หลัง Covid – 19 จบลง

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวฯได้ฝากถึงสมาคมให้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เมื่อสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลายลง ผู้ประกอบการสามารถจะดำเนินการได้ในทันที เช่น ให้สมาคมและผู้ประกอบการรวมตัวกันตั้งเว็ปไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งคาดว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน อาทิ นักท่องเที่ยวเช่ารถขับเอง หรือ จ้างรถพาเที่ยว ซึ่งเว็ปไซต์จะสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ง่ายที่สุด