นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัด ปฏิบัตินอกเหนือระเบียบฯ ข้อ 18 กรณีขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 50,000,000 บาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยกรมบัญชีกลางได้เห็นถึงความสำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ และทุกภาคส่วนของสังคมที่ร่วมกันปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 จึงอนุมัติให้ ปภ. และจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ให้สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณี COVID-19 ที่ได้รับการขยายวงเงินจากกรมบัญชีกลางเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านการดำรงชีพของผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป