สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ในการให้บริการผู้โดยสาร ระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารของสายการบินฯ และผู้มาใช้บริการภายในสนามบินฯ

โดยมาตรการของสายการบินฯ จะเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และแนวปฏิบัติของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

– กำหนดมาตรการคัดกรองผู้โดยสารร่วมกับท่าอากาศยาน ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่าผู้โดยสารมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม หรือเข้าข่ายเป็นผู้มีความเสี่ยง สายการบินมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเดินทาง

– ทางสายการบินฯ จะทำการจัดที่นั่งบนเครื่องบินให้กับผู้โดยสารโดยเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย (Social Distancing) รวมถึงการกำหนดจุดนั่งและยืนในรถบัสรับ-ส่ง ตลอดจนเคาน์เตอร์การให้บริการต่างๆ ของสายการบินฯ

– งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน และไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานระหว่างเที่ยวบิน

– พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือในขณะปฏิบัติงาน

– ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับตัวท่าน และสวมตลอดเวลาที่อยู่บนเที่ยวบิน

สำหรับมาตรการของสนามบินที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ สนามบินสมุย, สนามบินตราด และสนามบินสุโขทัย ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดอย่างเคร่งครัด