นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝืมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามแนวทางประชารัฐเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกพร.ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องและกพร.เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีภาคเอกชนร่วมเป็นเครือข่าย การพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ การฝึกอบรมช่างสีอาคาร ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีทาอาคารจากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะและศักยภาพที่สูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต

ทั้งนี้ใน ปี 2563 กพร.ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีทาอาคารจากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมอบให้แก่หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน ร้อยเอ็ด ตรัง ระนอง สตูล นครนายก สระแก้ว อุทัยธานี นครพนม มุกดาหาร สงขลา ระยอง เพชรบูรณ์ และบุรีรัมย์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดฝึกอบรมช่างทาสีอาคารตามแผนการฝึกของแต่ละหน่วยงานรวมถึงฝึกภาคปฏิบัติทาสีอาคารสาธารณะต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน และเรือนจำ เป็นต้น ซึ่งจะเปิดฝึกอบรมหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คลี่คลายลงแล้ว