กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประเมินผลงาน 3 ปี6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พบว่า ประเมินผลการบริหารงานรัฐบาลครบ 3 ปี 6 เดือน ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นทุก ด้าน เฉลี่ย 5.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.37 คะแนน อย่างไรก็ตามประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเฉลี่ย6.82 คะแนน ซึ่งลดลงจากเดิม 0.18 คะแนน โดยมีความพึงพอใจลดลง เกือบทุกด้าน ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.2 เห็นว่าตลอด 3ปี 6เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์จันทร์ โอชาทําให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่เรื่องที่บั่นทอนทําลายภาพลักษณ์ของรัฐบาลคือ เศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควรและข่าวความไม่โปร่งใสของบุคคลร่วมรัฐบาลและคนรอบข้างนายกฯ

ด้วยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริหารประเทศครบ 3 ปี 6 เดือนกรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 3 ปี 6 เดือนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จํานวน 1,165 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 3 ปี 6 เดือนเฉลี่ย 5.64 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการประเมินการทํางาน รอบ3ปี เดือนที่ได้ 5.27 คะแนนโดยการสํารวจครั้งนี้รัฐบาลได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกด้าน โดยด้านที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น มากที่สุดคือ ด้านการต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 0.61 คะแนน รองลงมาคือ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เพิ่มขึ้น 0.47 คะแนน และด้านเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น 0.41 คะแนน
สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาในช่วง 3 ปี 6 เดือน ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 6.82 คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมินรอบ 3 ปี ที่ได้ 7.00 คะแนน โดยการสํารวจครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้คะแนนลดลงเกือบทุกด้าน โดยมีเพียงด้านความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ตลอด 3 ปี 6 เดือนที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.2 เห็นว่ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาทําให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 30.9 เห็นว่าเหมือนเดิม และมี เพียงร้อยละ 23.9 เห็นว่าแย่ลงกว่าเดิม

มื่อถามถึงเรื่องที่เป็นสิ่งบั่นทอนหรือทําลายภาพลักษณ์ของรัฐบาลมากที่สุด ประชาชนร้อยละ 25.9 ระบุว่าเรื่องเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร รองลงมาร้อยละ 23.0 ระบุว่าข่าวความไม่โปร่งใสของบุคคลร่วม รัฐบาลและคนรอบข้างนายกฯ และร้อยละ 16.3 ระบุว่ายังไม่เด็ดขาดเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น

 

Bangkok Poll