นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่3/2563 ของกรมการจัดหางาน จึงได้เห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมกองทุนฯ 0% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระ แต่ยกเว้น ลูกหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญา และลูกหนี้ดำเนินคดี

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานนอกระบบ จะเร่งหามาตรการเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานในทุกกลุ่ม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ เป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานนอกระบบในการลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของต้นทุนการรับงานไปทำที่บ้าน เพื่อเสริมศักยภาพในการรับมือโรคโควิด-19 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอัตราใหม่ดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ”