นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 พบว่า มีผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จำนวน 6,066 ราย ลดลง ร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคืดเป็นจำนวน 810 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 24,576 ล้านบาท เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ที่ชะลอตัวลง

โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 579 ราย รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 370 ราย และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ในขณะที่ ธุรกิจจัดตั้งใหม่ในช่วงไตรมาส 1/2563 มีจำนวน 19,415 ราย ลดลง ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นจำนวน 1,335 ราย

นอกจากนี้ ธุรกิจที่เลิกประกอบกิจการ เดือนมีนาคม 2563 มีจำนวน 947 ราย และในช่วงไตรมาส 1/2563 มีจำนวน 3,169 ราย โดยยังเป็นไปตามสถานการณ์ปกติ