ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานที่ปรึกษาและประธานคณะอนุกรรมการซะกาต ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาต ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา  ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์รับซะกาต จำนวน 25 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 157,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย
1.เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนสุเหร่าสามอิน กรุงเทพฯ จำนวน 21 ราย เป็นเงิน 131,000 บาท
2.เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน ขัดสน ชุมชนบ้านป่า กรุงเทพฯ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 7,000 บาท
3.เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพให้กับนักเรียนที่ยากจน ชุมชนวังใหญ่พัฒนา กรุงเทพฯ จำนวน 2 ราย  เป็นเงิน 14,000 บาท
4.เพื่อเป็นทุนดำรงชีพให้กับผู้ยากจน ขัดสน ชุมชนลำสาลี  กรุงเทพฯ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 5,000 บาท
บัญชีซะกาตของธนาคาร เป็นบัญชีเพื่อรับซะกาตจากลูกค้าที่มีความประสงค์จะจ่ายซะกาตทรัพย์สินหรือเงินบริจาค โดยมอบหมายให้ธนาคารดำเนินซะกาตแทน ซึ่งการดำเนินการนี้เป็นไปตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 กำหนดให้มีบัญชีซะกาต ซึ่งหมายถึง บัญชีที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อบริจาคและดำเนินการบริจาคตามหลักการของศาสนาอิสลาม ธนาคารโดยคณะโดยคณะอนุกรรมการซะกาตได้กำหนดการจัดสรรเงินซะกาต เป็นทุน 4 ประเภท ได้แก่ 1) ทุนประกอบอาชีพ 2) ทุนการศึกษา 3) ทุนดำรงชีพ และ4) ทุนอุบัติภัย
  เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ เดือนแห่งการแบ่งปัน เดือนแห่งการสะสมความดี ธนาคารจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านที่ครอบครองทรัพย์สินตามพิกัดและครบรอบ1 ปี จันทรคติ ชำระซะกาตผ่านบัญชีซะกาตของธนาคาร เลขที่บัญชี  001-1-03879-9  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่   Ibank Call Center 1302