นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ระหว่างเดือนมิ.ย.- ส.ค. 63 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ให้รองรับการขยายตัวภาคการค้าและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

พร้อมกับลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการจริง ซึ่งจะมีการตรวจประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจที่เข้าร่วมจะได้รับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงธุรกิจของตนเองให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานและนำไปปรับใช้กับธุรกิจต่อได้

ทั้งนี้ เมื่อผ่านการประเมินแล้วจะได้รับใบรับรองจากหน่วยรับรองมาตรฐาน (Certification Body: CB) และได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันนี้-29 พฤษภาคม 2563 (รับจำนวนจำกัด) ผ่าน www.dbd.go.th หรือ www.thailogistics.org โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 8 มิถุนายน 2563

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำนวน 869 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) จำนวน 601 ราย และธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 268 ราย

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีธุรกิจโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจำนวน 27,562 ราย ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางบก จำนวน 19,816 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.9 รองลงมาเป็นตัวแทนออกของ จำนวน 3,897 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.14