ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและพบปะแรงงานต่างด้าว ณ ชุมชนบ้านท่าตลาด ตลาดศรีสามพราน และชุมชนยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมพบปะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับฟังการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวพื้นที่ จ.นครปฐมว่า กระทรวงแรงงานมีมาตรการเร่งด่วนกรณีวิกฤติการณ์โรคโควิด – 19 เพื่อป้องกันและเยียวยาในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ได้แก่

1) การชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

2) การผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าว สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563

3) ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยร่วมมือกับสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันนำร่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่างๆ

4) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ

5) การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19

6) การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน และ 7) ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เป็นต้น

ปัจจุบันประเทศไทยมีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน จำนวน 2,660,159 คน โดยแบ่งเป็นประเภทระดับฝีมือ จำนวน 168,176 คน ตลอดชีพ 241 คน ชนกลุ่มน้อย 44,800 คน และแรงงานประเภททั่วไป 2,446,942 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีแรงงานทั้งสิ้น 97,228 คน แบ่งเป็นระดับฝีมือ 2,206 คน ชนกลุ่มน้อย 6,782 คน และแรงงานประเภททั่วไป 88,240 คน