สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพผ่านบริการพร้อมเพย์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับเงินผ่านธนาคารกรณีรับเงินบำนาญชราภาพครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคม ในการขอรับประโยชน์ทดแทน โดยผู้ประกันตนสามารถดำเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ ผ่านบริการพร้อมเพย์หรือแจ้งเปลี่ยนแปลง การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพจากการรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ผู้รับเงินบำนาญชราภาพยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ได้แล้ววันนี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง