ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ร่วมกับจังหวัดลำปาง กำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำวัง ซึ่งใช้น้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลม และอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวัง รวมกันประมาณวันละ 10 ล้าน ลบ.ม. เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งการระบายน้ำในครั้งนี้จะสามารถช่วยราษฎรได้กว่า 30 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองลำปาง, เกาะคา, สบปราบ, เถิน และอำเภอแม่พริก

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ออกประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนหรือแก้ไขความเดือนร้อนในแก่ประชาชน โดยมีข้อกำหนดมิให้มีการสูบน้ำในระหว่างเส้นทางน้ำตลอดแนว (ยกเว้นกรณีสูบน้ำเพื่อการประปา) ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะตรวจสอบยืนยันได้ว่าน้ำไหลถึงปลายทาง คือ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จึงจะมีประกาศว่าให้สูบน้ำได้ต่อไป โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับการปฏิบัติให้บรรลุผล ตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นๆ และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอาคารบังคับน้ำที่อยู่ระหว่างเส้นทางน้ำดำเนินการปิดประตูน้ำทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมใจกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด พร้อมทั้งปฏิบัติตามประกาศของทางจังหวัดลำปางอย่างเคร่งครัด เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนมีอยู่อย่างจำกัด จำเป็นต้องสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้