นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เปิดเผยว่า กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน แต่งตั้งนางบุศรา ไตรทิพย์เจริญชัย เป็นรองผู้จัดการด้านกลยุทธ์และบริหารกองทุน (Senior Executive Vice President-Strategy & Fund Management) สายงานกลยุทธ์และบริหารกองทุน มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

โดยนางบุศรา ไตรทิพย์เจริญชัย มีประสบการณ์การทำงานในด้านการเงิน การลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการกองทุนมากกว่า 15 ปีในองค์กรชั้นนำ โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้ามาร่วมงานกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เป็นผู้อํานวยการและผู้บริหารฝ่ายลงทุนต่างประเทศ และบริหารผู้จัดการกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริหารกองทุนและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้นางบุศรา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จาก Nova Southeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เชื่อมั่นว่านางบุศรา จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน