นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ได้อนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 20 ล้านบาท

ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านคือ ประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ และส่งเสริมการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำโขงปลอดภัยเพื่อควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ (ไทย จีน เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)