รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ประธานเครือข่ายการวิจัยประชามติแห่งเอเชีย และที่ปรึกษาหลักสูตร ป.เอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากผลการสํารวจประชาชนทั้งหมด 3,277 คน ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนเปิดรับข้อมูลข่าวสารโควิด-19 จากเฟซบุ๊กมากที่สุด ร้อยละ 19.6 รองลงมาวิทยุโทรทัศน์ ร้อยละ 17.6 ไลน์(line) ร้อยละ14.1 น้อยที่สุด คือ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 2.9 ยังพบว่ากลุ่มข้าราชการและผู้ที่ได้รับเงินเดือนประจํา มีความเครียดแต่สามารถปรับตัวได้ร้อยละ 43.5 ในขณะที่กลุ่มรับจ้างและผู้ที่ไม่มีรายได้ประจําที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความเครียด ร้อยละ 56.5 เพราะมีผลต่อการทํางาน

ด้าน ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบรมราชชนกและผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี กล่าวว่าแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 ในอีก 3 เดือนข้างหน้าหรือภายหลังเดือนกรกฏาคม 2563 พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.7 คิดว่าภาครัฐสามารถควบคุมได้ดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 25.7 คิดว่าควบคุมได้ดีมากจนเป็นที่น่าพอใจ และมีเพียงร้อยละ 1.6 มองว่าควบคุมไม่ได้หรือสถานการณ์แย่ลงไปกว่าเดิม หัวหน้าการทำโครงการวิจัยครั้งนี้มีความเห็นว่าหากรัฐบาลใช้มาตรการ Partial Lockdown ผ่อนปรนมาตรการบังคับบางประการ น่าจะช่วยให้ประชาชนมีระดับความเครียดน้อยลงเรื่องของการตกงานและรายได้