นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ว่า รัฐต้องเร่งคลอดมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อและและการปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการฟื้นฟูเดินเครื่องจักรโดยเร็ว และทั่วถึง กรณีที่รัฐมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) ทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ต้องมีความเป็นธรรมในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ช่วยเฉพาะรายใหญ่ หรือ กลุ่มธุรกิจที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาล นอกจากนี้ควรที่จะมองไปที่ธุรกิจการเกษตร ที่จะต่อยอดการเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออก หลังสถานการณ์โควิดสินค้าเกษตรจะเครื่องยนต์หลักในการสร้างรายได้เข้าประเทศ

ทั้งนี้ อยากส่งสัญญาณไปที่แบงก์ชาติ ไม่ควรเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ด้วยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทนควร รัฐบาลต้องนึกถึงผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพราะทุกบริษัทได้รับผลกระทบเช่นกัน แบงก์ชาติ อย่าทำตัวเป็นเตี้ยอุ้มค่อม เพราะในการดำเนินธุรกิจมีองค์ประกอบหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ควรที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายมีโอกาสเข้าถึงนโยบายรัฐ รัฐต้องทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้เพราะที่ผ่านมากลุ่มนี้ยืนด้วยตนเองมตลอด แต่เมื่อเกิดวิกฤติกลุ่มนี้ก็กระทบไปด้วย ดังนั้นรัฐต้องมีแผนงาน ข้อมูลที่ชัดเจน ในการช่วยเหลือที่ชัดเจน อย่าคิดเองทำเองควรที่จะให้ผู้ประกอบการมีส่วนในการร่วมพัฒนาประเทศไปด้วย