พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เดินทางตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม เขตปทุมวัน

ตามที่รัฐบาลได้มีมิติให้มีการผ่อนปรนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บางประการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมีการรักษาระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมด้วย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความเข้มข้นในการกวดขันการปฏิบัติ

โดยจัดชุดตรวจการดำเนินการของห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด ซึ่งออกตามความในมาตรการ 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการกระทำความผิด ให้พิจารณาดำเนินการตามบทลงโทษที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้ประสานผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการในพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เน้นย้ำ และกวดขันให้ปฏิบัติตามมาตาการป้องกันโรคโดยเคร่งครัดทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดขอความร่วมมือผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป