พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอน เปิดทางน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ คลองเปรมประชากร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับฟังการบรรยาย ผลการดำเนินโครงการฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกองทัพบก โดยกองพลพัฒนาที่ 1 มีพื้นที่คลองเปรมประชากรอยู่ในความรับผิดชอบของ อ.บางปะอิน ความยาว 8.8 ก.ม.โดยจังหวัดได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งคลอง ทั้งส่วนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้ามาในคลอง และสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับการขุดลอกคลองบางกระสั้น ที่เชื่อมต่อคลองเปรมประชากร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาให้สามารถไหลเข้าสู่คลองเปรมประชากรได้อย่างสะดวก เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำเสีย รวมถึงการฟื้นฟูและพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ทั้งนี้ จังหวัดได้บูรณาการทำงานร่วมกับ ทบ.โดยกองพลพัฒนาที่ 1 อย่างแน่นแฟ้น ซึ่งจังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งเป็รงบกลางในการดำเนินการ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันจากคลองเปรมประชากรในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวชื่นชมประชาชน อาสาสมัคร และจิตอาสา จ.อยุธยา ที่ได้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนโครงการด้วยดี รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทุ่มเท เสียสละแม้จะต้องปฏิบัติงานในสภาวะที่ต้องระมัดระวังการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย พร้อมกล่าวขอบคุณ จ.พระนครศรีอยุธยา กองทัพบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บูรณาการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี โดยน้อมนำพระบรมราโชบาย ของรัชกาลที่ 10 นำทางแก้ปัญหาน้ำ ทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที