นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร โดยที่ประชุมได้พิจารณาการมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้ปริมาณผู้ใช้บริการระบบขนส่งลดลง ผู้ประกอบการด้านคมนาคมขนส่งประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง และเกิดการเลิกจ้างพนักงาน

นอกจากนี้ ได้รับฟังความเห็นของผู้แทนผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะและเจ้าหน้าที่บริการผู้โดยสารในสถานีขนส่ง และมอบให้กรมการขนส่งทางบกเร่งหารือพร้อมดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลกระทบจากสถานีขนส่งจังหวัด ผู้ประกอบการในแต่ละเส้นทาง เพื่อเสนอพิจารณาแนวทางมาตรการช่วยเหลือให้สามารถดำเนินกิจการได้โดยไม่กระทบกับประชาชนผู้ใช้บริการต่อไป