นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด” เป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก 9,002 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 13 ตำบลดำเนินธุรกิจให้การบริการแก่สมาชิกเกษตรกร ในด้านการให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกร การจัดหาวัสดุการเกษตรเพิ่มมูลราคาการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้นำเอานโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะนโยบายการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ การใช้การตลาดนำการผลิต การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรในการทำเกษตร การผลิตข้าวแบบครบวงจร ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ให้อยู่ดีกินดี ได้บริโภคสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านการกดราคา ซึ่งคือหัวใจหลักในการจัดตั้งสหกรณ์และทำงานร่วมกัน

นอกจากนี้ ผลงานโดดเด่นของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด คือการรวบรวมและแปรรูปผลิตภัณฑ์หอมมะลิซึ่งมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ อาทิ ลานตาก เครื่องชั่งโรงอบลดความชื้น โกดังเป่าลมเย็น โรงสี ไซลเก็บข้าวสารเป่าเย็น เครื่องบรรจุข้าวสารขนาดต่างๆ ซึ่งโรงสีได้รับ การรับรอง มาตรฐาน GMP ISO HACCP ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานร่วมกัน ได้แก่ กรมการข้าว สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กรมตรวจบัญชีของสหกรณ์ ตรวจบัญชีของสหกรณ์รวมถึงส่งเสริมการดูแลบัญชีภายในครัวเรือน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบตามวีธีการสหกรณ์ให้ความรู้ระบบธุรกิจสหกรณ์ให้ครบวงจรอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

สำหรับผลผลิตในปีการผลิต2562/63 ได้รวบรวมข้าวหอมมะลิจากเกษตรกรสมาชิกจำนวน 48,371,291 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 589,821,009 บาท ในการนี้สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ร่วมบริจาคข้าวสารจำนวน10ตัน มูลค่า 230,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19 ต่อไป