นางสาวรัชดา ธนาดิเรก กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ บางส่วนเป็นการชั่วคราว (เมื่อสร้างเสร็จให้คืนพื้นที่ให้กับกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติอีกครั้ง) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ จังหวัดพังงา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม, สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณเขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และ เสริมความมั่นคงด้านน้ำของฐานทัพเรือพังงา รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยทางด้านท้ายน้ำที่จะเกิดขึ้นในฤดูน้ำหลาก โดยโครงการมีพื้นที่ทั้งหมด 1,250 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ท้องที่บ้านลำรู ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี (ปี 2564 -2567) โดยใช้งบประมาณปี 2564 จำนวน 659 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ทั้งหมด กรมชลประทานจึงได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ซึ่งได้มีหนังสือขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้ว และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้เห็นชอบในหลักการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ เนื้อ 1,250 ไร่ เป็นการชั่วคราว โดยให้กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงกรมชลประทานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทานจะต้องควบคุมไม่ให้มีผู้ประกอบการแพและบุคคลใดๆ เข้าไปครอบครองพื้นที่น้ำและพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำโดยเด็ดขาด, การออกแบบและก่อสร้างเส้นทางเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง กรมชลประทานต้องดำเนินการไม่ให้กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดำเนินการเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติเพิกถอนเท่านั้น และ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้กรมชลประทานส่งคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติโดยเร็วอีกครั้ง