นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ตามที่กระทรวงคมนาคม โดยกำหนดให้มีการบริหารจัดการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ทั้งหมดด้วยระบบตั๋วร่วม

พร้อมกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน

รวมทั้งกำหนดมีผู้บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วม บริหารศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง รวมถึงกำกับดูแลให้การดำเนินงานในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วมของผู้ออกและจำหน่ายตั๋วร่วมรายอื่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อบังคับของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม เพื่อให้ตั๋วร่วมทั้งหมดมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน

 

ครม.ปรับสัดส่วนกบข.ลงทุนตปท.40%

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือ กบข. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยปรับปรุงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากไม่เกินร้อยละ30 เป็น ไม่เกินร้อยละ 40 เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศที่มีความหลากหลายและมีสภาพคล่องสูงกว่าตลาดในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่สมาชิก กบข. อีกทั้งยังอยู่ในกรอบการลงทุนตามมาตรา 70 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ.2539 ที่กำหนดให้เงินของกองทุนต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และสินทรัพย์อื่นได้ไม่เกินร้อยละ 40