นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการลงทุนทั่วโลกที่ผันผวนกระทบต่อเศรษฐกิจ และสภาพตลาดทุนของประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กอช. มีหน้าที่บริหารจัดการดูแลเงินลงทุนของสมาชิกจึงต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมอยู่เสมอเพื่อป้องกันและลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการลงทุนของโลกขณะนี้

สำหรับพอร์ตการลงทุนของ กอช. ปัจจุบันมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อาทิ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชน และกองทุนรวมดัชนีหุ้นไทย SET50 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 20 เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า ในการบริหารจัดการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ยังมีแผนในการพัฒนากระบวนการธรรมาภิบาลในการลงทุน

อย่างไรก็ตามรูปแบบการลงทุนระยะยาว ระหว่างทางผลตอบแทนการลงทุนอาจจะมีความผันผวนได้ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน หากผู้ออมมีสถานะเป็นสมาชิก กอช. จนถึงอายุครบ 60 ปี ไม่ต้องกังวลเพราะจะได้รับค้ำประกันผลตอบแทนตามกฎหมาย

ทั้งนี้สมาชิก กอช. สามารถดูยอดเงินออมและเงินสมทบจากรัฐ ผ่านแอปพลิเคชัน “กอช” ได้ทั้งระบบ IOS และ Android หรือทางไลน์ (Line) “@nsf.th” ทางเว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยสมาร์ทโฟนของท่าน