นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนใน ศบค. เพื่อให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการป้องกันและแก้ปัญหาของภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่านับเป็นเรื่องดีที่นายกฯ ตั้งคณะที่ปรึกษาชุดนี้ขึ้นมาเพื่อนายกฯ จะได้รับข้อมูลตรงจากภาคเอกชนที่จะช่วยสะท้อนความเป็นจริงว่า มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาตาม พ.ร.ก. ทั้ง 3 ฉบับ สามารถตอบโจทย์ในการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจของไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกซอฟท์โลน (Soft Loan) ดูแล SME และดูแลเสถียรภาพทางการเงิน ถ้านายกฯ รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน ทั้งจากสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรม สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสมาคมธนาคารไทย อย่างตรงไปตรงมาแล้ว เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้เงินให้คุ้มค่า

นอกจากตั้งการคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนแล้ว นายองอาจ เสนอแนะให้นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาตั้งคณะที่ปรึกษาด้านสังคมอีกชุดนึงด้วย เพื่อดูแลผลกระทบที่เกิดกับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม

ขณะเดียวกัน เชื่อมั่นว่า ถ้านายกรับมนตรีตั้งคณะที่ปรึกษาด้านสังคมควบคู่ไปกับคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน ที่ตั้งไปก่อนหน้านี้แล้ว จะช่วยทำให้การทำงานดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด- 19 เป็นไปอย่างตรงจุด สามารถตอบโจทย์ของประชาชนได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น