ธนาคารไทยพาณิชย์ เร่งช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ด้วยการเพิ่มช่องทางใหม่ในการลงทะเบียนผ่อนผันการชำระสินเช่ือผ่านทาง SCB EASY เพท่ออำนวย ความสะดวกให้ลูกค้าสามารถส่งคำร้องได้ด้วยตนเอง หลังยอดโทรผ่านคอลเซ็นเตอร์พุ่งกว่า 2 เท่า จากช่วงปกติรวมถึงเลรายงการเดินทางมาติดต่อยทานเรื่องที่สาขาเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโค วิด-19 อีกด้วย คาดจะมีลูกค้าลงทะเบียนผ่านช่องทาง SCB EASY กว่า 30,000 รายต่อวัน และ ธนาคารจะสามารถรองรับความต้องการและช่วยลกูค้าท่ีได้รับผลกระทบได้ดียิ่งขึ้น
นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารตระหนักถึง ความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นับตงั้ แต่เดือนมกราคม 2563 ที่ธนาคารได้เริ่ม ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเราช่วยลูกค้าของเราในทุกกลุ่มไปแล้วกว่า 4 แสนราย และธนาคารยังคง เดินหน้าออกมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าของเราที่ได้รับ ผลกระทบสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยาก
ลำบากและฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”

“ที่ผ่านมาธนาคารรับคำร้องจากลูกค้าโดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับผลกระทบผ่านช่องทางคอลเซ็น เตอร์ที่ทางานตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสาขาของธนาคารทั่วประเทศ และได้เร่งพิจารณาคาร้องของลูกค้าโดยไม่ มีวันหยุดทางการเพื่อให้สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้มากที่สุดซึ่งในแต่ละวันมีลูกค้าติดต่อยื่นคำร้องผ่านคอลเซ็น เตอร์เป็นหลักทำให้ปริมาณการติดต่อผ่านช่องทางนีเ้พิ่มขึ้นกว่า2เท่าจากช่วงปกติเฉลี่ยอยู่ที่ 30,000 สายต่อ วันพุ่งขึ้นเป็น 60,000 สายต่อวันดังนนั้ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรับคำร้องของลูกค้าได้มากขึันช่วยลดจำนวนการติดต่อผ่านคอลเซ็นเตอร์ที่อาจใช้เวลานานในการให้บริการลกู ค้าในแต่ละราย รวมถึงให้ลกู ค้า เลี่ยงการเดินทางมาสาขาเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ธนาคารจึงได้พัฒนาระบบและเพิ่ม ช่องทางในการติดต่อยืนคาร้องผ่านทางโมบายแบงก์กิง้ SCB EASY โดยลกู ค้าสามารถยื่นคาร้องได้ด้วยตนเอง เพียงไม่กี่ขั้นตอน และเมื่อการส่งคาร้องสำเร็จ ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาผ่าน SMS ภายใน 10 วันทำการ ทั้งนี้แนะนำลูกค้าตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคาร รวมถึงตรวจสอบการบล็อค หมายเลข เพื่อป้องกัน การไม่ได้รับข้อความ SMS ในการแจ้งผล ธนาคารคาดว่าจะมีลูกค้ามาลงทะเบียนผ่อน ผันการชำระสินเชื่อผ่านช่องทาง SCB EASY ประมาณ 30,000 รายต่อวันและจะสามารถช่วยให้ธนาคารดูแล ช่วยเหลือลกูค้าที่ได้รับผลกระทบได้ดีขึ้นกว่าเดิม” นางอภิพันธ์ กล่าวเสริม

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่อนผันการชาระสินเชื่อตามมาตรการช่วยเหลือกรณีโควิด-19 ผ่าน SCB EASY
1. เปิดแอปพลิเคชนั SCBEASYเลือกเมนู“มาตรการช่วยเหลือกรณีโควิด-19” 2. เลือกเมนู“มาตรการด้านสินเชื่อ” 3.เลือกผลิตภณัฑ์ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
4. ตรวจสอบข้อมลู และกด“ยืนยัน”
5. การสางคำร้องสำเร็จ โดยธนาคารจะแจ้งการพิจารณาผ่าน SMS ภายใน 10 วันทำการ