เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการ สํานักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมถึงการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ ห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น และได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นบางสาขาอาชีพนั้น ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ก็ได้มีการออกมาตรการเพิ่มเติมในการคุมเข้ม คัดกรองบุคคล สะกัดกั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 จึงมีคำสั่งเพิ่มเติมปิดเส้นทางรอยต่อทุกตำบล ตั้งแต่วันที่13 เมษายน ถึงวันที่ 26 เมษายน 63 เป็นเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายบุคคลและยานพาหนะให้น้อยที่สุดซึ่งผู้คนยังออกนอกเคหสถานได้แต่ออกนอกเขตตำบลไม่ได้นั้นทำให้ศาลแรงงานภาค 8 ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ต้องปรับระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการนี้นายปราช ตัณฑศรี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 มีความห่วงใยข้าราชการ บุคลากร และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นต้องเดินทางมาปฏิบัติราชการ จึงได้ออกหนังสือรับรองการเดินทางนอกเขตตำบลให้ข้าราชการ บุคลากร และพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการเดินทางเข้า-ออกนอกเขตตำบล ในช่วงการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นอกจากนี้เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ร่วมถึงการบริการด้านอรรถคดีต่างๆ ไม่ให้เกิดการชะงัก จึงให้ออกหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแรงงานภาค 8 ว่า หากคู่ความไม่อาจเดินทางมายังที่ตั้งของศาลแรงงานภาค 8 ได้ ในช่วงนี้ ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 10 ประกอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 และคู่ความประสงค์จะขอยื่นเอกสารหรือคำร้องอื่นใดขอให้หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมในพื้นที่เขตอำนาจศาลแรงงานภาค 8  รับเอกสารดังกล่าวแทนได้

ทั้งนี้พื้นที่ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแรงงานภาค 8 ประกอบไปด้วยคดีแรงงานที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงศาลจังหวัดพัทยา ซึ่งได้ออกประกาศเพิ่มช่องทางและขอความร่วมมือคู่ความไม่ต้องเดินทางมาศาล โดยให้ยื่นคำฟ้องคดีแพ่งผ่านระบบ e-filing และยื่นคำร้องต่างๆผ่านระบบcios ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย และประธานสภาทนายพัทยา เพื่อทราบประกาศดังกล่าวแล้ว