วันที่​ 10 เมษายน 2563​ : ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึงการใช้ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน (ล่วงหน้า) ที่ได้เคยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาในเขต กทม. ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เพื่อแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาทั่วประเทศ ที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลในสังกัดว่า ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ให้มีระบบกรอกล่วงหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)) กำหนดให้โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาบันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่ผ่านระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) ในวันที่ 1 พ.ค.-10 มิ.ย.63 ส่งผลให้บางโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมากบันทึกข้อมูลนักเรียนเข้าระบบไม่ทัน เมื่อมีผู้ใช้งานเข้ามาใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก และรายละเอียดที่ต้องกรอกของข้อมูลนักเรียนแต่ละคนมีค่อนข้างเยอะ

จะทำให้ระบบทำงานช้าลง ดังนั้นเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กลุ่มงานทะเบียน สช. จึงได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) และระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน (Regis) ให้มีระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน (ล่วงหน้า) ทั้งนี้โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สามารถบันทึกข้อมูลนักเรียนเข้าระบบไว้ก่อนได้ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายงานประจำเดือน อน.4 อน.5 และ อน.6

ดร.อรรถพลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สช. ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) และระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน (Regis) ให้มีระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน (ล่วงหน้า) พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งานระบบและอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานในกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ ได้เข้าใจขั้นตอน วิธีการทำงานของระบบได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในการบันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่ เข้าระบบไม่ทันวันที่ 10 มิถุนายน ซึ่งจะส่งผลถึงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่ (ล่วงหน้า) ได้ทั้ง 2 ระบบดังนี้

1.ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) ที่ https://psis.opec.go.th => เมนูนักเรียน => รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน (ล่วงหน้า) หรือ

2.ระบบงานทะเบียนนักเรียน สำหรับโรงเรียนเอกชน ที่ https://regis.opec.go.th => เมนูระบบระเบียนนักเรียน => รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน (ล่วงหน้า)

สำหรับสิทธิ์ในการบันทึกข้อมูลนักเรียนเข้าเรียน (ล่วงหน้า) จะสามารถใช้ที่ระบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลระบบของโรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ให้แต่ละบุคคล ซึ่งระบบดังกล่าวจะเปิดให้บันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่ (ล่วงหน้า) ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายน โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ URL : http://bit.ly/2W71qO2 และหากเลยกำหนดระยะเวลาข้างต้น จะดำเนินการปิดระบบรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน (ล่วงหน้า) และจะเปิดเมนูรับนักเรียนปกติ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน นี้ จึงขอให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบดังกล่าว และในส่วนของโรงเรียนที่ไม่รับเงินอุดหนุนทั้งประเภทสามัญและนานาชาติ ปีนี้จะเข้มงวดให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยเช่นกัน เพราะทางราชการจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในทางบริหารอีกหลายมิติ หากโรงเรียนใดไม่กรอกข้อมูลนักเรียนอีก สช.จำเป็นต้องใช้มาตรการตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ดร.อรรถพลฯ กล่าวทิ้งท้าย

สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​