สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 2 ราย 3 บัญชี ได้แก่ 1.นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 และ 2.นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส. เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 และ พ้นจากตำแหน่งส.ส. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

โดยนายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ และนางวรกร จาติกวณิช คู่สมรส โดยเป็นทรัพย์สิน 1,062,879,060 บาท และเป็นหนี้สิน 6,526,198 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน.1,056,352,861 บาท ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง สิทธิและสัมปทาน ส่วนหนี้สินนั้นเป็น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

ด้านนายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในส่วนของรายได้ต่อปีระบุว่า มีรายได้ประจำจากการเลี้ยงสัตว์ 600,000 บาท รายได้อื่นๆจากการขายไข่ 500,000 บาท รวมมีรายได้1,100,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 360,000 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงไก่ 500,000 บาทรวมรายจ่าย 860,000 บาท ทั้งนี้ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 147,133,838 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ เงินลงทุน ส่วนของหนี้สินทั้งสิ้น 18,405,785 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 128,728,052

ทั้งนี้ผู้ยื่น ไม่ได้ระบุชื่อคู่สมรสแต่ได้ระบุว่ามีบุตรในสมรส 3 คน บุตรนอกสมรสที่รับรองแล้ว 1 คนรวม 4 คน โดยนายจักพันธ์ นั้นเป็น ส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ประมาณ 7 วัน