พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลและประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างทั่วถึง พร้อมยังคงเน้นย้ำให้หน่วยทหารคงความต่อเนื่องในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะมาตรการที่ให้กำลังพลกลับเข้าที่พักอาศัยภายในเวลา 21.00 น. และคงความเข้มงวดในการปฏิบัติของจุดตรวจที่ดูแลการเข้า-ออก ในพื้นที่พักอาศัย ให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายโดยเคร่งครัด

สำหรับการฝึกร่วม/ผสมกับกองทัพบกมิตรประเทศ ภายใต้รหัส หนุมานการ์เดียน 2020 ขณะนี้การฝึกเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์กลับประเทศ ซึ่งในส่วนกำลังพลของมิตรประเทศได้มีมาตรการพิทักษ์พลเรียบร้อยแล้ว

ส่วนในเรื่องการเดินทางเคลื่อนย้าย ไปท่าเรือ และสนามบิน ให้หน่วยในพื้นที่ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการดูแล อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับทางมิตรประเทศด้วย