นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า การประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ได้ส่งผลกระทบกับการผลิตสินค้าของภาคเอกชน แต่การประกาศดังกล่าวรวมถึงการประกาศเคอร์ฟิวมีผลต่อการขนส่งสินค้า ของผู้ประกอบการ เนื่องจากระเบียบปฏิบัติของแต่ละจังหวัดที่บังคับใช้แตกต่างกัน ทำให้การขนส่งสินค้าในบางพื้นที่ทำได้ลำบาก ล่าช้า อาจมีผลต่อปริมาณสินค้าที่จะเข้าสู่ตลาดด้วย จึงต้องการให้ทางศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.)ประกาศระเบียบวิธีปฏิบัติให้มีความชัดเจน สอดคล้องกันทั่วประเทศ เพื่อที่จะทำให้การขนส่งสินค้าที่จำเป็นโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค ส่งถึงประชาชนสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยในปัจจุบันบางพื้นที่ติดปัญหาในเรื่องของการขออนุญาตที่กระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ จนทำให้การขนส่งสินค้าหยุดชะงัก และสำหรับการขอปรับราคาสินค้าลดลงในช่วงที่ต้นทุนราคาน้ำมันลดลงนั้น เห็นว่าในบางสินค้าผู้ประกอบการพร้อมที่จะลดราคาสินค้าลง เพราะความต้องการในการมีน้อย การลดราคาสินค้าถือเป็นแรงจูงใจให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นแต่ในส่วนของสินค้าที่มีความต้องการสูงกระทรวงพาณิชย์เข้าไปดูแล ในเรื่องของการค้ากำไรเกินควรและพฤติกรรมการกับตุนสินค้าให้มากขึ้น เพราะทางผู้ผลิตเองไม่ได้มีการปรับราคาสูงขึ้นอยู่แล้ว